I. Política de privadesa i protecció de dades 

Respectant el que estableix la legislació vigent, l’Entitat Pública Empresarial FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE (d’ara endavant, FUNDACIÓ MIES) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Quines lleis incorpora aquesta política de privadesa? 

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les següents normes:

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Qui és el responsable de tractament de les seves dades personals? 

El responsable del tractament de les seves dades personals és l’Entitat Pública Empresarial FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE, amb domicili a Barcelona, al C/ Provença, núm. 318, pral. 2a, 08037 Barcelona, amb CIF núm.  G59125369, telèfon 932 151 011 i correu electrònic lopd@miesbcn.com 

Qui és la delegada de Protecció de Dades (DPD)? 

Les funcions de la delegada de Protecció de Dades (DPD) de la FUNDACIÓ MIES han estat assumides per la Sra. ROSER OLÓNDRIZ SOLER, C/ Provença, núm. 318, pral. 2ª, de Barcelona (08037). 

Telèfon: +34 932 151 011

E-mail: lopd@miesbcn.com 

On s’incorporen i com es tracten les seves dades personals? 

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals demanades per la FUNDACIÓ MIES, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines web quedaran incorporats i seran tractats al nostre fitxer per tal de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre la FUNDACIÓ MIES i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta. Així mateix, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes al RGPD.

Quins són els principis aplicables al tractament de les dades personals?

El tractament de les dades personals de l’usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la LOPD-GDD:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.

Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.

Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per als fins del tractament.

Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi la seguretat i la confidencialitat.

Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Quina és la base legal per al tractament de les seves dades personals? 

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. La FUNDACIÓ MIES es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del lloc Web.

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals? 

Les dades personals són recollides i gestionades per la FUNDACIÓ MIES amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el lloc Web i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud o consulta.

En concret, la FUNDACIÓ MIES pot tractar les dades personals obtingudes del titular d’aquestes, per a les finalitats següents:

1. Contacte. Gestionar les dades de les persones que contacten amb la FUNDACIÓ MIES a través del correu electrònic, i enviar comunicacions relatives a les consultes i peticions rebudes i informació sobre els serveis i les activitats que duu a terme la FUNDACIÓ MIES.  

2. Subscripció a la newsletter. Gestionar les dades de les persones que contacten amb la FUNDACIÓ MIES a través del formulari que es posa a disposició de l’usuari i enviar la informació sobre els serveis i les activitats que duu a terme la FUNDACIÓ MIES, així com les novetats de la botiga on line SHOPMIES.   

Les dades personals proporcionades a la FUNDACIÓ MIES es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la supressió. En tot cas, les dades només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals. 

Quina és la procedència de les dades personals que tractem? 

Les dades personals que tracta la FUNDACIÓ MIES són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de l’acceptació de la política de privadesa de forma expressa, en omplir els formularis que la FUNDACIÓ MIES posa a disposició de l’usuari. 

A qui es comuniquen les seves dades personals? 

Només es comunicaran les seves dades personals amb el seu consentiment inequívoc o en compliment d’obligacions legals a les autoritats competents: Administració Tributària, jutjats i tribunals i altres administracions públiques amb competència en la matèria. 

En el cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a la FUNDACIÓ MIES siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats de tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb el que estableix el RGPD. 

No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals. 

Poden els menors d’edat atorgar el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals? 

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la LOPD-GDD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per la FUNDACIÓ MIES. Si es tracta d’un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat.

Durant quant de temps conservem les seves dades personals? 

Les dades personals es conserven durant el temps necessari per a la prestació del servei o mentre l’interessat no retiri el seu consentiment. Posteriorment, les dades se suprimiran d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, cosa que n’implica el bloqueig, i estaran disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que en puguin derivar i, un cop transcorregut aquest, es procedirà a eliminar-les completament.

Quins són els seus drets? 

Les persones interessades podran exercir davant de la FUNDACIÓ MIES els següents drets: 

  • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que la FUNDACIÓ MIES té emmagatzemades. 
  • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió. 
  • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions. 
  • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que la FUNDACIÓ MIES deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant. 
  • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, la FUNDACIÓ MIES en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada pot exercir els drets descrits anteriorment mitjançant una sol·licitud escrita adreçada a la FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE, al domicili postal C/ Provença, núm. 318, pral. 2a, de Barcelona, 08037, o bé trametent un correu electrònic a l’adreça lopd@miesbcn.com. En ambdós casos, s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia d’un document d’identitat vàlid, en tractar-se de l’exercici d’un dret personalíssim.

Tanmateix, les persones interessades podran acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a https://apdcat.gencat.cat ).

II. Acceptació i canvis en aquesta política de privadesa 

Cal que l’usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta política de privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al tractament, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del lloc Web implicarà l’acceptació de la política de privadesa d’aquest.

La FUNDACIÓ MIES es reserva el dret de modificar la seva política de privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa no seran notificats de manera explícita a l’usuari. Es recomana a l’usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al corrent dels darrers canvis o actualitzacions.